GDPR

Informace o zpracování
osobních údajů ve škole

Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří, dále jen
"škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených
případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet
prostřednictvím datové schránky, ID DS eg7pm27, emailem na adrese
zs.orlickezahori@email.cz nebo poštou na adrese Orlické Záhoří 22, 517 64.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech
na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se
mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě
souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Eva Linhartová tel. 720396559,
email:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s
ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození,
nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní
občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na
území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím
vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve
škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje
o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných
opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v
doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše uvedené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst.
5 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, předávají MěÚ Rychnov nad Kněžnou, na
odbor finanční a školský.

*Email
je v podobě obrázku k zamezení spamu.